Förstår du vad du hör? : Om hörförståelse på SFI

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrunden till studien är erfarenheter av att lågutbildade studerande på Sfi, Svenska för invandrare, har svårt att klara hörförståelsetest trots lång tid i Sverige medan högutbildade som har studerat svenska kort tid uppnår bättre resultat. På två läromedel och två nationella prov i hörförståelse för Sfi gjordes en komparativ analys gentemot kursmålen för D-kurs på Sfi. Därefter gjordes en ideologikritisk analys av de undersökta materialen, med fokus på kulturella och sociala förhållanden. Slutligen genomfördes test ur de analyserade läromedlen och de nationella proven i en grupp D-kursstuderande där resultaten delades in i två grupper: lågutbildade med lång tid på Sfi och högutbildade med kort tid på Sfi.

Analysen visade att de nationella proven i högre grad än de två läromedlen svarade mot kursmålen. Samtliga analyserade material visade på mer eller mindre social och kulturell påverkan från den kultur där de har utformats och används. Resultaten på de genomförda testen visade att de högutbildade med kort tid på Sfi generellt har högre resultat, både på övningar ur de två analyserade läromedelen och på de nationella proven. Samtliga studerande hade högre resultat på de nationella proven än på övningar ur läromedlen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)