Neutralitet mellan några olika sätt att äga värdepapper

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Inkomster i inkomstslaget kapital kan erhållas i form av löpande avkastning samt i form av kapitalvinst vid avyttring av tillgångar. Det är endast privatpersoner som beskattas i inkomstslaget kapital med en skatt på 30 procent. Juridiska personer skall redovisa sina kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Vissa av beskattningsreglerna i inkomstslaget kapital skall dock tillämpas för juridiska personer när de beräknar den skattepliktiga kapitalinkomsten. Kapitalvinster skall tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras men kapitalförluster får inte dras av som kostnad förrän förlusten är definitiv. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Då en fysisk person förvaltar värdepapper via en kapitalförsäkring eller ett pensionssparkonto beskattas inte vinster och utdelningar i inkomstslaget kapital. Istället för kapitalskatt uttas en avkastningsskatt. Jag har satt samman en börsportfölj för att kunna utföra beräkningar och se vad resultatet blir i olika situationer vid försäljning av värdepapperna. Börsportföljen består av marknadsnoterade aktier och aktiefonder. Resultatet vid försäljning av värdepapper blir olika beroende på hur värdepapperna innehas. Beräkningarna har visat att det råder neutralitetsbrister mellan olika ägandesätt. Neutralitetsbristerna uppstår delvis på grund av att olika ägandesätt har olika skattesatser, olika beskattningsunderlag samt olika kvittningsregler. Frågan om hur X ska förvalta värdepapperna kan besvaras med att det beror på. Att äga värdepapperna direkt gentemot via en kapitalförsäkring har både för- och nackdelar. Det är mer lönsamt för X att äga värdepapper direkt än att äga andelar i ett investmentbolag på grund av dubbelbeskattning. Skillnaden mellan att äga värdepapper via en kapitalförsäkring eller ett pensionssparkonto är att X har rätt att göra ett avdrag när han äger ett pensionssparkonto. Jämförelsen mellan att äga värdepapperna direkt eller att förvalta värdepapperna i ett aktiebolag visar att en förlust blir densamma oavsett ägandetyp. Skillnaden är att aktiebolaget får dra av hela förlusten medan den fysiske personen enbart får dra av 70 procent. Aktiebolag har en lägre marginalskatt och därav får bolaget en högre vinst än om X förvaltar värdepapperna som fysisk person. För att ta ställning till om X ska förvalta värdepapper som fysisk person eller via ett aktiebolag måste hänsyn även tas till dubbelbeskattningseffekten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)