Glädjen i arbetet som sjuksköterska

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Stress och kontinuerliga traumatiska händelser kan leda till att sjuksköterskor upplever compassion fatigue som i sin tur bland annat leder till att sjuksköterskor blir kroniskt utmattade, oförmögna att vårda omsorgsfullt, sjukskriver sig samt att patienternas vårdkvalité försämras. Compassion satisfaction är en känsla som ger energi och tillfredsställelse i att utföra ett bra arbete samt ger förmågan att vårda med medlidande. Detta gör att sjuksköterskor kan lindra lidande och vårda med medlidande. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av compassion satisfaction. Metod: En litteraturstudie där analysen genomfördes enligt Evans. Resultat: Flera olika faktorer visade sig leda till sjuksköterskornas upplevelse av compassion satisfaction. Tre olika teman togs fram utifrån analysen. Meningsfullhet som resurs visade sig genom en inre kraft hos sjuksköterskorna samt deras känsla av att göra skillnad för någon annan. Lärdom som resurs framkom då sjuksköterskorna kände att betydelsen av kunskap speglade upplevelsen av compassion satisfaction samt att kunna föra kunskapen vidare genom att utbilda andra. Slutligen, relationer som resurs visade att sjuksköterskorna belyste betydelsen av stöd samt att uppfylla förväntningar. Slutsats: Compassion satisfaction bidrar till sjuksköterskors tillfredsställelse inom yrket, ökar vårdkvalitén för patienter samt ökar välmående hos sjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)