New Public Management inom svensk sjukvård

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att den klargöra den inverkan NPM haft på de styrinstrument som används inom vården. I idéanalysen kommer vi med hjälp av dimensioner som analysverktyg försöka klargöra vilka effekter dessa styrinstrument kan ha på demokrativärden och kvaliteten inom vården. Användning av dimensioner sker med en dimension för NPM och en för demokrativärden. Dimensionen för NPM skapades utifrån Gaebler och Osbornes kriterier för att reformera den offentliga sektorn. Dimensionen för demokrativärden härstammar från Lundquists teori vårt offentliga etos. De styrinstrument som valts för analys är Lean och DRG. Resultat från studien visar att det finns tydliga tendenser att både Lean och DRG kan påverka demokrativärden inom vården, både ur en positiv och negativ aspekt. Detta i sin tur har påverkan på kvaliteten inom vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)