Laborativt material, vad ska det vara bra för? : En kvalitativ undersökning om hur laborativt material kan användas i undervisningen om multiplikation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Syftet med studien är att synliggöra hur laborativt material kan användas i undervisning med multiplikation i årskurs två. Utifrån syftet formulerades frågeställningen: Hur använder sig lärare av laborativt material för att synliggöra det matematiska innehållet multiplikation? Studiens syfte och frågeställning besvaras genom en kvalitativ studie med intervjuer och observationer som metod. Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på begreppen artefakter, mediering och scaffolding. Resultatet visar att det matematiska innehållet synliggörs när läraren kommunicerar vad det laborativa materialet innebär. Läraren måste själv skapa och bygga in en intellektuell resurs i materialet för att kunna mediera matematikinnehållet till eleverna. Lärarens stöttning till eleverna i arbetet med det laborativa materialet är också avgörande för hur eleverna tar emot det. Lärarna uttryckte under intervjun att det viktigaste i arbetet med laborativt material är språket. Den som väljer att ta in laborativt material i undervisningen måste hela tiden kommunicera om materialet och förtydliga dess betydelse. Det är lärarens uppgift att bestämma vilket matematiskt innehåll materialet ska ha eftersom det i sig inte bär på något eget innehåll. Alla tre lärarna uttryckte även att det laborativa materialet måste ha ett tydligt syfte eftersom det annars lätt kan bli ett stökigt moment under lektionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)