Travsporten i sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Författare: Annsofie Bergfelt; [2013]

Nyckelord: Ungdomar; Travsport ; Marknadsföring;

Sammanfattning: ”Sociala medier är ett monster.” Sociala medier är nutidens bästa sätt att marknadsföra sig på, det är gratis och lättillgängligt. Det är på sociala medier vi hittar inspirationen och det är där travsporten ska förmedla känslan av hur kul det är med trav. Enligt en undersökning som gjorts går det utläsa att människor använder sina bärbara teknikprylar som telefon och Ipad för att till 40 procent följa sociala medier. Sociala medier är något som både påverkar, upprör och berör oss. Studiens problemformulering är följande: Sociala medier är idag en del av vardagen i samhället. Allt fler företag och organisationer väljer att marknadsföra sig via sociala medier. Var i detta flöde finns travsporten? Studiens syfte är att skildra ett nuläge för svensk travsports förhållande till att marknadsföra sig i sociala medier sett ur en publik synvinkel. Kopplat till dagsläget och problemlösningen är frågeställningen följande: Hur når svensk travsport ut till ungdomar via sociala medier? Studien genomfördes med en kvantitativ metod i form av enkätundersökningar. Litteraturstudier är också gjorda för att klargöra vad sociala medier är och hur de används i marknadsföringssyfte. Det är grundläggande fakta för att kunna svara på arbetets frågeställning. Även en skrivbordsstudie har gjorts som består i en kartläggning av travbanornas aktivitet i sociala medier. Resultatet visar att framkanten inte är nådd vad gäller travsportens användande av sociala medier. Travsporten finns där och den når ut, men inte till alla och framförallt når den inte ut till den grupp den helst vill nå ut till, ungdomarna. Av resultatet från enkätundersökningen går det tyda att det idag inte är den yngre åldersgruppen som har mest kontakt med travsporten via sociala medier. Studien visar dock att det hos unga människor finns ett intresse av att få information om travsporten samt möta sportens profiler. Svensk travsport finns i sociala medier men med en trubbig kant som behöver vässas. Det finns av resultatet att tyda en grupp som travsporten inte når ut till. En grupp om är födda på 90-talet och som växt upp med sociala medier. En grupp som kan sociala medier men som inte hittat travsporten där. Travsporten behöver tillsätta mer resurser för att nå ut till de ungdomar dem vill ska bli en del av sporten. Sporten måste nå ungdomarna om ungdomarna ska nå sporten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)