Vart är vi på väg? En nationalekonomisk studie av att kombinera två styrmedel. Hur påverkas välfärden och klimatet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: Den 1 april 2018 infördes en passagerarskatt på kommersiella flygresor i Sverige för att minska flygets klimatpåverkan. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flygskatten för inrikesresor har satts till en optimal nivå, och i fallet om den skulle vara för låg undersöka hur en subventionering av ett miljövänligt alternativ skulle kunna kompensera för denna ineffektivitet. Vi studerar flyg- och tågresor för Göteborg - Stockholm, vilket är den mest trafikerade sträckan i Sverige. Vi har genom funktionerna för efterfrågans priselasticitet och korspriselasticitet för de båda transportmedlen tagit fram uttryck för den marginella välfärdsvinsten av att minska flygresor med en enhet, och för den marginella välfärdsförlusten av att subventionera tåget med en enhet. Med dessa funktioner har vi beräknat vilken nivå en subvention på tåg skulle vara för att ersätta flygskatten. För privatresenärer beräknades den till 0,59 kr och för de som reser i tjänsten till 3,51 kr. Att införa dessa subventioner mildrar välfärdsförlusten till följd av ingen skatt alls med 3086 kr. Subventionen skulle minska utsläppen med 12 ton koldioxid, vilket kan anses försumbart i jämförelse med mängd totala utsläpp för inrikes flygresor som var 553 000 ton koldioxid år 2016. Vi kommer fram till att effekten av en skatt satt på optimal nivå är att föredra framför kombinationen av de två styrmedlen, men att en kombination ger en mycket ringa, positiv effekt om subventionen är satt till en optimal nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)