HIV-positiva personers upplevelser av bemötande inom sjukvården : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: HIV är en infektionssjukdom, som trots den moderna tidsepok mänskligheten befinner sig i, ännu är en sjukdom som omgärdas av stor rädsla och är en av de få infektionssjukdomar som klassas som obotbara. Med bakgrund av att en HIV-infektion inte går att bota minskar inte antalet HIV-positiva personer, vare sig nationellt eller internationellt, utan antal HIV-positiva personer blir allt större för varje år. Syfte: Syftet är att belysa hur personer med HIV upplever bemötande inom sjukvården. Metod: Studien är en litteraturöversikt där både kvantitativ och kvalitativ metod har använts och det underlag som använts är 10 stycken vetenskapliga artiklar. Litteratursökningar har gjorts i databaserna Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna har sammanställts och analyserats enligt Fribergs metod för textanalys. Resultat: Resultatet visar att det förekommer både negativt och postivt bemötande inom sjukvården av HIV-positiva personer. När det gäller negativt bemötande är det främst underkategorierna stigmatisering, kommunikation och diskriminering som utmärker sig. Vid positivt bemötande utmärker sig kategorierna jämlikhet, lyhördhet och stöd. Av studien framkommer att de faktorer som främst påverkar bemötande är kunskap, fördomar och genus. Diskussion: Genomgående för studierna var att deltagarna i sin patientroll upplevde dåligt bemötande från sjukvårdpersonal. Det finns en stigmatisering gentemot HIV-positiva personer. Personer med HIV-smitta tillhör ofta en redan utsatt grupp i samhället vilket förvärrar deras upplevelse av bemötande. De personer som har utsatts för negativt bemötande söker också vård i mindre utsträckning. I studierna framkom det även exempel på gott bemötande från sjukvårdspersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)