LYFT - varumärket som startade snusapokalypsen : En kvalitativ studie om varumärket LYFTs marknadsföring ur ett etiskt perspektiv

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Författare: Ella Alvin; Linnéa Jarefjäll; [2020]

Nyckelord: Marknadsföring; tobak; media; ungdomar; reklam;

Sammanfattning: Den här undersökningen grundar sig i varumärket LYFT och marknadsföringen av deras nikotinpåsar ur ett etiskt perspektiv. Vi ansåg att det skulle vara intressant att få veta mer om hur konsumenterna själva ser på marknadsföringen av LYFT, vilka de riktar sin marknadsföring till och huruvida det är etiskt rätt att marknadsföra en beroendeframkallande produkt med hjälp utav bland annat influencers med en ung följarskara. Med studien hoppas vi uppmärksamma den underliggande problematiken som finns i den här typen av marknadsföring och produkt, samt belysa hur vanligt och “trendigt” det är bland ungdomar att snusa LYFT idag.  Undersökningen grundar sig i en kvalitativ intervjumetod i form utav två olika semistrukturerade gruppintervjuer - den ena med universitetsstudenter och den andra med gymnasieelever. Under intervjuerna diskuterades användandet av produkter från LYFT, mottagandet av den marknadsföring LYFT använder sig av samt det etiska perspektivet på marknadsföringen av LYFT. Intervjuerna byggde på olika huvudteman och baserades på förutbestämda frågor, men för att få en så klar bild som möjligt skedde diskussionerna där emellan fritt mellan respondenterna.  Efter transkribering och analys av intervjuerna, och med hjälp av de teorier vi använt oss av under arbetets gång, visade resultatet vi kom fram till efter de förutsättningar vi haft genom undersökningen tydligt på att LYFT snabbt har vuxit till ett välkänt varumärke bland ungdomar. Intervjuerna klargjorde att användandet av vitt snus i allmänhet och LYFT i synnerhet har ökat sedan varumärket lanserades, samt att marknadsföringen varumärket använder sig av tydligt är riktad mot ungdomar. Undersökningen visar också på att varumärket säljer in produkterna som en urban, cool och trendig livsstil snarare än som en beroendeframkallande nikotinprodukt - vilket i sig leder till ett etiskt dilemma.  Det mest framstående etiska dilemmat som visade sig genom undersökningen var hur varumärket hittat ett kryphål i lagstiftningen och på så sätt kan marknadsföra sig på en helt annan nivå än vad traditionellt tobakssnus kan - vilket även inkluderar influencers, events och sponsring som, även det, når ut till ungdomar på ett delvis problematiskt sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)