LÄRARPERSPEKTIVET PÅ EN VÄLFUNGERANDE SKOLA En kvalitativ intervjustudie om lärares psykosociala arbetsmiljö på en välfungerande skola

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka psykosociala faktorer lärare på en välfungerande skola upplever påverkar dem i sitt arbete. Studien kommer ta fasta på de olika psykosociala faktorerna som lärare utsätts för, varför och hur faktorerna påverkar dem.Teori: Resultatet analyserades och tolkades utifrån Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell. Modellen beskriver de yttre krav individer har i förhållande till den kontroll som upplevs samt det sociala stödet. Metod: Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Utifrån ett bekvämlighets- och snöbollsurval intervjuades fem lärare. Därefter analyserades den insamlade empirin utifrån fyra steg; nyckelord, teman, underkategorier och mönster. Sist tolkades resultatet utifrån tidigare forskning och krav-kontroll-stödmodellen.Resultat: Resultatet visar att lärarna i studien upplever en hög arbetsbelastning och ett litet handlingsutrymme men ett gott kollegialt samarbete. I vår studie finner vi att läraryrket är ett högstressarbete då kraven upplevs som höga och kontrollen som låg, dock fungerar samspelet kollegor emellan som ett hjälpmedel för att uppnå en jämnvikt mellan variablerna krav och kontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)