BARN HAR ALLTID RÄTT(IGHETER). En studie om hur bedömningar av barns mognad påverkar barns delaktighet i Socialtjänstens utredande arbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka vilken roll bedömningar av barns mognad spelar isocialsekreterares arbete i samband med utredningar av barns behov. För att besvarastudiens syfte formulerades tre frågeställningar. Den första handlade omsocialsekreterares uppfattning om vad bedömningar av mognad kan innebära iutredningar av barns behov. Den andra frågeställningen avsåg hur rådandeorganisatoriska riktlinjer påverkar socialsekreterares bedömning av barns mognad.Den tredje frågeställningen avsåg huruvida mognadsbedömningar leder till att barnfår den information de har rätt till. För att besvara frågeställningarna intervjuade visocialsekreterare och analyserade empirin med stöd av tematisk analys. Resultatetvisade att socialsekreterare upplever att bedömningar av barns mognad ärkomplexa. Socialsekreterare efterfrågar riktlinjer kring sätt att handla igenomförandet av mognadsbedömningar. Osäkerhet kring genomförandet kan haen negativ påverkan på barns delaktighet. Bedömningar av mognad kan enligtresultatet vara ett sätt för socialsekreterare att anpassa information efter barnet henmöter. Det kan även vara ett sätt att skydda barn från information som enligtsocialsekreterare riskerar att skada barnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)