Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: My Carserud; [2020]

Nyckelord: Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

Sammanfattning: Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. Syftet med uppsatsen är förutom att undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen, även vilka metoder de använder och vilken roll resurser, elevgrupper och läroplanen har i anpassning för eleverna. I bakgrunds- och teoretisk bakgrunds-kapitlen presenteras litteratur i form av olika inlärningsperspektiv och forskning om inkludering. Studien bygger på två semistrukturerade intervjuer med lärare från olika skolor. I resultatet framkommer att samarbete med andra lärare, musikämnets resurser samt elevernas egna musiksmak är viktiga i arbetet med inkludering. De metoder lärarna använde påverkades av elevgruppens storlek, hur många rum de hade tillgång till samt hur mycket tid de hade till sitt förfogande. I övrigt framkom också att lärarna såg kunskapskraven i musikämnet som delvis eurocentriska och att det var stort fokus på kunskapskraven samt administrativt arbete i lärarrollen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)