Coacha för hälsa - En studie av ett hälsofrämjande ledarskapsverktyg

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att ur ett ledarskapsperspektiv beskriva hur ett coachande förhållningssätt används som ett verktyg för att skapa friska arbetsplatser. Uppsatsen har genom skapandet av Pusselbitsmodellen belyst sambanden mellan synsätten coaching, HRM, hälsofrämjande ledarskap och friska organisationer. Vår empiriska studie har visat hur chefer i serviceorganisationer arbetar med det coachande förhållningssättet genom begreppen; medarbetarfokus, närvaro, kommunikation, återkoppling som ger motivation, utveckling och välmående. Slutsatsen vi kan dra är att ledare genom att använda sig av ett coachande förhållningssätt ger medarbetarna större ansvar, uppmärksamhet och bättre utvecklingsmöjligheter. Dessa är samtliga faktorer som skapar bättre välmående och hälsa på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)