Föräldrars upplevelser och erfarenheter av att ha ett barn med cancer : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Varje år drabbas cirka 370 barn av cancer. Utöver det sjuka barnet kommer föräldrarna påverkas känslomässigt och socialt. Föräldrarollen till ett sjukt barn kan vara svår att hantera och känslor som stress, oro och ångest är vanligt förekommande. Även efter avslutad behandling upplever föräldrar stressymptom och det tar lång tid innan familjen återhämtat sig från den kris de gått igenom. Vårdpersonalen har en central roll i omvårdnaden av hela familjen.  Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter relaterat till vården av sitt cancersjuka barn under behandling samt upp till fem år efter avslutad behandling. Metod: En litteraturöversikt innehållande tio kvalitativa originalartiklar. Artiklarna hämtades från PubMed och CINAHL och kvalitetsgranskades med hjälp av SBU’s mall “bedömning av studier med kvalitativ metod” (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2020).  Resultat: Föräldrar till cancersjuka barn upplevde psykisk-, ekonomisk- samt social påverkan under barnets cancerbehandling, samt upp till fem år efter avslutad behandling. De upplevde känslor såsom stress, ångest, oro och nedstämdhet. Deras ekonomiska situation förändrades då utgifter tillkom och arbetstider reducerades. Relationer med partner, familj samt vänner förändrades. Vårdens inverkan på föräldrarna var betydande och information samt delaktighet i sitt barns cancerbehandling ansågs värdefullt för föräldrarnas hälsa. Slutsats: När ett barn drabbas av cancer påverkas föräldrarna psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och socialt. Vårdens bemötande och agerande kan påverka föräldrars hälsa under barnets cancerbehandling. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)