Den fick bara två av fem! Jag bryr mig inte. : En fältstudie med syfte att kartlägga relationen mellan filmrecensenters åsikter och publikens filmkonsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik

Författare: Anton Ekström; [2017]

Nyckelord: Publikstudie; filmkonsumtion; kritik; påverkan; kultur;

Sammanfattning: Med internets uppkomst och den idag stora spridning av internetbaserade platser för filmdiskussion och filmkritik, hur ser publiken idag på kritikerns roll och hur ställer sig denne mot de traditionella värderingarna kontra dagens utbredning av ”amatörkritiker”? Denna studie fokuserar på att undersöka hur relationen mellan kritiker och publiken ser ut, och hur det sedermera påverkar publikens filmkonsumtion. Utöver det ämnar studien att identifiera olika typer av filmkonsumenter baserat på deras relation till filmkritiker. Går det att se ett mönster? Genom en fältstudie där olika individer intervjuades under en veckas tid på biograf Sergel och biograf Söder i Stockholm undersöks hur relationen kan se ut från person till person samt till vilken grad den påverkar individen. Studien ställer även frågan var biobesökare vänder sig till för recensioner. Studiens resultat pekar på tydliga mönster och lyckas identifiera dessa typer av konsumenter. Utifrån de deltagare som ställt upp i studien kan man återfinna tre distinkta relationer; De ointresserade, De intressebaserade samt De åsiktsbaserade. Tre olika relationer där kritikerns påverkan går från helt frånvarande till närvarande och är viktig för individens värdering och val av film. Inom dessa tre typer differentieras definitionen av kritiker från den traditionella kritiken till den idag vanliga ”amatörkritikerna” som vanligtvis skriver på internetbaserade plattformar så som Internet Movie Database (IMDB). 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)