Riskfylld lek : Barns möjligheter att utmana sig och ta risker på förskolans utegård

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Riskfylld lek är en komplex fråga i dagens samhälle som handlar om balansgången mellan barnens säkerhet och den positiva utveckling som riskfylld lek ger. Studien handlar om riskfylld lek och hur det möjliggörs på förskolors utegårdar samt hur förskollärare resonerar kring ämnet. Syftet med studien är att skapa större kunskap om förskolegårdars utemiljöer och de eventuella risker och utmaningar som barnen erbjuds möjlighet att ta vid utelek. De forskningsfrågor som används i studien är: Vad finns det för material på förskolors utegårdar som främjar barnen att utforska riskfylld lek utifrån Sandseters kategorier? Hur resonerar förskollärare kring lek där barnen utmanar sig och tar risker? Vilka riskfyllda lekar leker barnen på förskolegården enligt förskollärarna? För att svara på forskningsfrågorna används både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden består av intervjuer på förskollärare och den kvantitativa metoden består av strukturerade observationer på förskolegårdar som utgår från Sandseters (2007) sex kategorier om riskfylld lek; Lek som innehåller höga höjder, Lek som innehåller hög fart, Lek som innehåller farliga verktyg, Lek nära farlig natur, Bråklek och Lekar där barnen kan försvinna/ gå vilse. Resultatet i vår studie visar att det finns material på förskolegårdarna som kan inspirera barnen till att utföra riskfylld lek. Det finns mest material som möjliggör lek med höga höjder och lek med fart. Resultatet av lek med höga höjder visar att barnen gärna söker ställen att utmana sig själva på genom att exempelvis klättra upp på olika material och sedan hoppa ner. Material barnen gärna klättrar i är klätterställningar, olika naturmaterial och material som inte är tänkt att klättra på som exempelvis små trähus. Resultatet av lek med hög fart visar att barnen utforskar hög fart genom att exempelvis gunga, cykla, springa, åka rutschkana samt åka pulka. Lek nära farlig natur och bråklek förekom inte ofta på förskolorna, därför kunde endast lite material inom dessa kategorier insamlas. Kategorierna lek som innehåller farliga verktyg och lek där barnen kan försvinna/gå vilse förekom inte alls på förskolorna. Resultatet visar att det både finns fördelar och nackdelar med riskfylld lek. Nackdelarna är att barnen kan skada sig och fördelarna är att barnen utvecklas på flera olika sätt. Förskollärarna är medvetna om fördelarna och nackdelarna och tillåter barnen att utforska riskfylld lek genom att vara tillåtande och närvarande i deras lekar. Resultatet visar också att det finns regler på förskolegårdarna som är till för barnens säkerhet och för att förebygga olyckor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)