Kampen om företagsetableringar : Vad kan kommunerna göra och vad blir effekterna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Beroendeförhållandet mellan kommuner och dess näringsliv är påtagligt. För att en kommun ska nå tillväxt och välgång krävs ett välfungerande företagsklimat. Således blir nya företagsetableringar en viktig del i kommunernas utveckling. Problemet är att företagsetableringar inte växer på träd, utan kräver hårt arbete från kommunernas sida. Denna studie syftar till att undersöka hur ett fåtal kommuner arbetar med att attrahera företagsetableringar, samt vilken påverkan stora etableringar har på en kommun. För att bidra till större jämförbarhet, ligger fokus på Northvolt’s samt H2 Green Steel’s val av lokalisering. Studiens empiriska material utgörs av fem intervjuer med nyckelpersoner inom fem olika kommuners näringslivs- och etableringsarbete, samt data från dessa kommuners årsredovisningar. Resultatet visar att proaktivitet och relationsskapande är två framträdande variabler som krävs för att lyckas så bra som möjligt med etableringsarbetet. Vidare sågs en positiv trend i de vinnande kommunernas ekonomiska utveckling och invånarantal. Huruvida detta kan härledas direkt till etableringen är dock osäkert.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)