Hjärttransplanterade personers skattade postoperativa återhämtning – en prospektiv studie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärttransplantation är idag en etablerad behandling med goda resultat och med en ett-årsöverlevnad på 96 procent. De hjärttransplanterade personerna får en bättre livskvalitet än innan transplantationen. Det saknas dock prospektiva studier i en svensk kontext kring hur de hjärttransplanterade skattar sin postoperativa återhämtning. Genom att undersöka detta vidare och därmed få kunskap kring postoperativ återhämtning efter hjärttransplantation kan vårdpersonalen få en möjlighet att ge bättre information och support så att omvårdnadsåtgärderna bättre matchar de hjärttransplanterade personernas behov. Syfte: Syftet var att undersöka hur vuxna personer som genomgår en hjärttransplantation skattar sin postoperativa återhämtning, sex månader och ett år efter hjärttransplantationen. Metod: I denna prospektiva studie inkluderades 53 personer som sattes upp på väntelistan för hjärttransplantation mellan 2014 och 2019. Deltagarna fick svara på självskattningsformuläret Postoperative Recovery Profile questionnaire (PRP) vid uppsättning på väntelistan, sex och tolv månader postoperativt. Datan analyserades med statistikprogrammet SPSS. Resultat: Det sågs en signifikant förbättring i total skattad återhämtningsgrad sex och tolv månader efter hjärttransplantation (p<0,001). Sex månader efter hjärttransplantation skattade sig majoriteten som delvis återhämtad (44,7%). Ett år efter hjärttransplantationen skattade sig majoriteten (46,7%) som nästan helt återhämtad eller helt återhämtad. Ett år postoperativt skattade sig en femtedel som inte alls återhämtad eller lite återhämtad. Alla 19 påståenden i PRP skattades bättre postoperativt jämfört med preoperativt, förutom smärta (p=0,568) och rubbningar i min mag-tarmfunktion (p=0,759). Slutsats: En markant förbättring i skattad återhämtning, från uppsättning på väntelista till sex och tolv månader postoperativt, observerades hos merparten av de patienter som genomgått hjärttransplantation. Återhämtning efter hjärttransplantation tar dock längre tid än ett år. Specialistsjuksköterskan behöver uppmärksamma de hjärttransplanterade som inte skattar sig återhämtade och stötta hen i sin återhämtningsprocess och anpassning till det nya normala med hjälp av adaptation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)