Kvinnors upplevelse av hälsa efter mastektomi vid bröstcancer : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen världen över. Samtidigt som antalet drabbade ökar, minskar dödligheten bland annat relaterat till bättre behandlingsmetoder och tidigare upptäckt av cancern. Därmed kommer fler kvinnor leva med ett eller två bröst borttagna efter mastektomi, vilket kan påverka kvinnornas upplevda hälsa. Syfte Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av hälsa efter mastektomi vid bröstcancer. Metod En icke-systematisk litteraturöversikt genomfördes med hjälp av en integrerad dataanalys. Inkluderade artiklar är publicerade mellan 2016 - 2021 och hittades i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat Med grund i de 15 inkluderade artiklarna identifierades tre kategorier: välbefinnande, identitet och kroppsbild, med tillhörande subkategorier. Det framkom att kvinnorna upplevde en försämrad livskvalitet och att stödet var viktigt för acceptans. Upplevelsen av en ny identitet som kvinna var genomgående och även påverkan på upplevd femininitet och sexualitet. Ingreppet resulterade i en förändrad kroppsbild, där acceptansen infann sig en tid efter operation. Slutsats Majoriteten av de kvinnor som genomgått mastektomi vid bröstcancer upplever en försämrad hälsa efter operation. Detta i form av en försvagad kvinnlig identitet, en sämre upplevd kroppsbild samt en minskad känsla av välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)