En omprofilering av ett väletablerat varumärke genom påverkarmarknadsföring : En fallstudie om Baum und Pferdgarten A/S

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Studiens syfte är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv analysera hur ett väletablerat premiumvarumärkes omprofilering kan samverka med fenomenet påverkarmarknadsföring. Analysen ska belysa hur en sådan samverkan kan utformas för att skapa konkurrenskraftighet på marknaden, samt undersöka dess möjligheter och risker. Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och utfördes med en induktiv ansats genom en fallstudie. Primärdata samlades in utifrån sex stycken semistrukturerade intervjuer och kompletterades sedan med sekundärdata. Det empiriska materialet analyserades genom tematisering för att nå en slutsats. Teoretiska perspektiv: Till grund för studien ligger omprofilering samt dess koppling till varumärkesidentitet. Den förklarar hur ett företag strategiskt bör utforma processen samt hur det kommer att påverka den interna verksamheten. Vidare har studien även en teoretiskt utgångspunkt i hur digitala kanaler och påverkarmarknadsföring kan inverka på konsumenters beteende samt uppfattnings-formation. Empiri: Valet av studieobjekt föll på Baum und Pferdgarten A/S. Företaget är ett väletablerat modehus i Danmark, och har varit aktivt på marknaden i 20 år. I empirin redovisas materialet från den insamlade primär- och sekundärdatan. Fokus ligger på att analysera verksamhetens fas av omprofilering samt hur de strategiskt genom processen planerar arbeta med sociala medier och påverkarmarknadsföring. Slutsats: Studiens slutsatser visade på flertalet tillvägagångssätt där möjligheter samt risker kunde identifieras vid omprofilering genom påverkarmarknadsföring. Slutsatserna samlades under fyra kategorier som kunde sammanfattas; en marknadsföringsstrategi som genererar mät- och spårbart resultat, en ökad mångfald inom varumärkets målgrupp, möjligheter till ett genererat mervärde i relationen mellan företag och influerare, samt möjligheten att arbeta med obetald sponsring. Vid utformningen av påverkarmarknadsföring som huvudsaklig marknadsföringsstrategi, belystes kombinationen mellan ett kontinuerligt analytiskt arbete kring influerare och en fördjupad kunskap kring företagets målgrupp. Vidare identifierades även en begränsning för omprofilering genom påverkarmarknadsföring vid konsumenters ökande krav kring hög variation i bildmaterialet, samt en snabbare typ av kommunikation på sociala medier och digitala kanaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)