Personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar : Inledande undersökningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Som en del av Elsäkerhetsverkets klimatanpassningsarbete undersöktes i detta examensarbete vilken kunskap som finns kring personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar, samt huruvida vanligt förekommande elapparater och elcentraler läcker ut ström när de nedsänks i vatten. Informationsinhämtning skedde genom sökning i artikeldatabaser. Sökningarna resulterade främst i artiklar om person-säkerhet i andra typer av vattenmiljöer med elanläggningar, i huvudsak båt- och hamnmiljöer. Mätningar på ett urval av eluttag, kopplingsdosor och elcentraler nedsänkta i vatten respresenativt för dagvatten visade att samtliga läckte ut ström till en jordelektrod på 1,2 m avstånd, förutom en elcentral av metall med jordat hölje och stängd dörr. De flesta läckströmmar var större än gränsvärden för farlig strömstyrka. Säkringar på 16 A och 25 A löste ut först vid vattenkonduktivitet representativt för havsvatten. Vid mätningarna uppmättes farliga potentialer i vattnet kring apparaterna och centralerna. Simuleringar med dataprogram visade att det elektriska fältets utbredning kunde påverkas stort av den specifika geometrin i rummet, med främmande ledande delar och olika konduktivitet i väggar och golv. Det bekräftar att strömfördelning och det elektriska fältets utbredning i reella översvämningsmiljöer  är svårförutsägbart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)