"Det är svårt med appar och hela köret..." : En kvalitativ studie om pensionärers användning av sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur svenska pensionärer ser på sin användning av sociala medier och på vilka sätt som sociala medier upplevs påverka både skapandet och upprätthållandet av relationer med den nära omgivningen. Studien ämnar även undersöka hur de uppfattar eventuella konsekvenser av sitt lägre deltagande i sociala medier, i relation till digitalt utanförskap.   Hur beskriver pensionärer 67 år och äldre sitt användande av sociala medier?   Hur upplever pensionärer att sociala medier har förändrat deras sätt att skapa och upprätthålla relationer med sin omgivning?   Om deltagandet i sociala medier är lågt, hur upplever pensionärer att det kan medföra konsekvenser för att upprätthålla relationer med sin omgivning?   På vilka sätt kan användandet av sociala medier bidra till att nyttja eller öka individers sociala kapital? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet består av fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt 17 seniorer (67-86 år).   Huvudresultat: Majoriteten av deltagarna uppgav att de använder sociala medier på daglig basis och att deras kommunikation med omgivningen har påverkats av sociala medier. Vidare beskriver respondenterna att ett lågt deltagande inte nödvändigtvis hänvisas till ett digitalt utanförskap – och att sociala medier är ett verktyg för att nyttja sitt sociala kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)