Träffsäkerheten i företags framåtblickande prognoser - En kvantitativ studie av bolags egna prognoser av den framtida utvecklingen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien har undersökt prognosers trovärdighet bland svenska börsbolag. Undersökningen begränsades inte till att endast inkludera vinstprognoser utan all framåtblickande information som företagen kommunicerade analyserades. Syftet var att tydliggöra ett mönster i de studerade företagens prognoser och därmed underlätta för investerare att urskilja relevant information. Studien byggdes upp av tre hypoteser där prognosers trovärdighet krosskördes med risken, tiden och värderingen på företagen. Undersökningen har genomförts genom en kvantitativ analys av primärdata. I jämförelse med tidigare studiers resultat avvek resultatet på två av de tre hypoteserna. Värderingen var den enda av de tre hypoteser som stämde överens med tidigare forskning. Det rådande makroklimatet ser vi som en bidragande faktor för utfallet och det har inte varit möjligt att genomskåda ett tydligt mönster. Det råder fortfarande tvivel på om, hur och till vilken grad investerare kan förlita sig på ett företags prognoser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)