Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Sammanfattning: Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur en till en (ETE)-digitaliseringen påverkar undervisningspraktiker både ur ett elev- och lärarperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap. Översikten är gjord med stöd från relevant forskning. Frågeställningen lyder: “Vad säger tidigare forskning om ETE-påverkan på undervisningspraktiker ur ett lärar- ochelevperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap?” För att kunna svara på frågeställningen har en sökprocess i databaserna ERIC via EBSCO, Libsearch och Swepub genomförts där texter som berör ämnet kartlagts och sammanställts. I översikten presenteras nya undervisningspraktiker som möjliggörs med ETE, till exempel flipped classroom, samt anledningar till att ett motstånd till ETE råder bland lärare och elever. Slutsatsen som dras är att digitaliseringen av skolan måste ses som en förändringsprocess där lärare behöver navigera på ett hav fyllt med nya möjligheter. Slutligen förs en diskussion som berör ETE-digitaliseringens konsekvenser, innan tankar gällande framtida forskning presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)