Distansarbete : En ny arbetsverklighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Covid-19 pandemin medförde världsomvälvande förändringar i många delar av livet, inte minst för arbetet. Vad som kom därtill var en investering i distansarbete, något som funnits länge men som blev pånyttfödd efter 2020. Denna studie utforskar vad distansarbete innebär för deltagare i distansarbetet i termer av arbetslivsbalans, mental hälsa och relationer. Syftet är att utforska vilka effekter distansarbetet har på arbetstagare samt att försöka förklara varför detta är fallet. Detta görs genom en kvalitativ fenomenologisk ansats med hjälp av intervjuer med fem informanter. Resultatet visar en positiv uppsving av autonomi och känslor av kompetens med en förlust av social samhörighet. Detta förklaras genom teorin Self-Determination Theory av Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008) som psykologiska behov. De behöver uppfyllas för en tillfredsställd tillvaro, och talar då till vad som behöver göras inom distansarbete för att arbetstagare ska kunna uppnå en tillfredsställd tillvaro samt hur det ska gå till och varför det är nödvändigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)