VÅRD AV BARN TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT EN LITTERATURÖVERSIKT SOM BELYSER SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH TILLÄMPANDE AV COPINGSTRATEGIER VID OMVÅRDNAD AV BARN I LIVETS SLUTSKEDE

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Världen över är omkring fyra miljoner barn i åldrarna 0 - 19 i behov av palliativ vård i livets slutskede årligen. Här ska sjuksköterskan vårda ur ett holistiskt perspektiv där bästa möjliga livskvalitet ska uppnås genom symtomlindring som innefattar de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behoven. Detta innebär att sjuksköterskan i sitt dagliga arbete kan möta på många påfrestande och starka känslor. Syfte: Att granska sjuksköterskans upplevelse och tillämpande av copingstrategier vid omvårdnad av barn i livets slutskede. Metod: Denna systematiska litteraturöversikt bygger på tio vetenskapliga artiklar hämtade från CINAHL, PubMed och Proquest. Artiklarna granskades, analyserades utifrån en induktiv ansats och ett resultat sammanställdes. Resultat: Att vårda barn i livets slutskede upplevs som ett viktigt och meningsfullt arbete samtidigt som känslor av sorg, hjälplöshet och brist på kunskap närvarar. Detta resulterade i att två huvudteman sammanställdes med totalt sju tillhörande underkategorier. Känslor: sorgeprocessen, sjuksköterskans empati, känsla av hjälplöshet samt välbefinnande och meningsfullhet. Copingstrategier: gränser, kommunikation och stöd samt kunskap och utbildning. Slutsats: Sjuksköterskan upplever många påfrestande känslor i sitt dagliga arbete med att vårda barn i palliativt skede och stöd för detta behövs. Genom att erbjuda utbildning för att öka sjuksköterskan kunskap inom området leder detta sekundärt till att känslor lättare kan hanteras genom olika copingstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)