Hållbarhetsarbete och dess samspel med organisation och kultur

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning: Omställningen till en hållbar värld är brådskande och majoriteten av företag har ett ansvar att ställa om sin verksamhet. För att påskynda omställningen har lagstiftare bestämt att företag som uppfyller en uppsättning krav måste genomföra och presentera en årlig hållbarhetsredovisning. Utöver lagstadgat hållbarhetsarbete råder konsensus om att hållbara strategier är nödvändiga för att vara konkurrenskraftig på den marknad företagen är närvarande. Hur välpresterande och etablerat ett företags hållbarhetsarbete är, påverkas av organiseringen av hållbarhetsfunktionen inom organisationen samt hur präglad företagskulturen är av hållbarhetsbegreppet. Syftet med detta examensarbete är att beskriva, förklara och analysera företags övergripande hållbarhetsarbete och dess samspel med företagets organisationsstruktur och kultur. Detta examensarbete har en explorativ, beskrivande och förklarande inriktning samt en fallstudieansats av komparativ karaktär. Vidare inkluderar arbetet en litteraturstudie samt intervjuer med representanter från fyra fallföretag. Genom applicering av examensarbetets teoretiska ramverk på insamlat empiriskt material kan följande slutsatser konkluderas: ● Hållbarhetsfrågor är generellt representerade på en strategisk ledningsnivå. ● Ett företags erbjudande påverkar den initiala utformningen av hållbarhetsarbetet. ● Ett företags hållbarhetsstrategi vävs ofta in i det övergripande strategiarbetet, i stället för att hanteras separat. Det möjliggör att hållbarhet blir en naturlig del i beslutsunderlaget och en integrerad del i samtliga beslut. ● Organiseringen av hållbarhetsarbetet påverkar engagemang hos anställda och företagskulturen, vilket påverkar exekveringen och utförandet av hållbarhetsarbetet. ● Hållbarhetsfunktionens organisatoriska placering varierar, men är i flertalet fall en stödfunktion till övriga operativa funktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)