Omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta hos patienter i palliativ vård: En litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård initieras då det inte längre går att bota en patient från sjukdom och ska verka stödjande och lindrande. Inom palliativ vård är smärta vanligt förekommande symtom hos patienter. Trots att det finns en god tillgång på farmakologisk smärtlindring till personer i livets slut, blir många av dessa patienter inte tillräckligt smärtlindrad. Tidigare forskning visar att omvårdnadsåtgärder har en smärtlindrande effekt. Syfte: Syftet är att utifrån aktuell forskning kartlägga omvårdnadsåtgärder som kan lindra smärta hos patienter som får palliativ vård. Metod: En litteraturöversikt grundad på 13 vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: I resultatet framkom det fyra huvudteman. Dessa var; komplementär smärtlindring, omvårdnad, stöd och kommunikation samt vårdteamet. De komplementära åtgärderna lindrade smärta. Därutöver var copingstrategier effektivt för att avleda fokuset från smärtan. Även stöd och kommunikation var effektivt. Verksamma sjuksköterskor behövde mer stöd och kunskap för att tillgodose en effektiv och individanpassad smärtlindring. Konklusion: Det föreligger flertalet omvårdnadsåtgärder som har påvisat god smärtlindrande effekt för personer som erhåller palliativ vård. Dessa bör i syfte att uppnå en optimal smärtlindring sättas in som ett komplement till läkemedelsbehandling. Vidare behövs fler studier inom ämnet för att klargöra omvårdnadsåtgärdernas effekt på smärta i livets slutskede. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)