Svenska motsvarigheter till den engelska ing-satsen som koordinationsfras En kontrastiv undersökning av syntaxen i två översättningar av Joseph Conrads Lord Jim.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Mauricio Rogat; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks den engelska ing-satsen som har samord-ningsfunktion och hur den översätts till svenska. I en kontrastiv undersökning jämför jag en äldre översättning, gjord av Vera och Stig Dahlstedt, av Lord Jim som Joseph Conrad har skrivit, med en yngre översättning gjord av Nils Holmberg. Syftet är att, med hjälp av tidigare syntaxundersökningar av översättningar, jämföra hur två översättningar liknar/skiljer sig från varandra och originaltexten. Undersökningens fokus ligger på form, funktion och struktur och behandlar ing-satserna som har fått namnet koordinationsfraser och är samordnade satser, i de tidigare studierna. Till en början hade jag visionen om att finna en förändring av syntax mellan den tidigare och senare översättningen som jag kunde härleda till viljan att översätta den engelska ing-formen med en svensk presens participform. Målet fick snart modifieras till att analysera skillnaderna och likheterna och försöka förklara variationen av översättningarna av koordinationsfraserna.Resultatet pekade på att översättningsvariationen härledde dels från en oviss tolkning av koordinationsfrasens funktion, dels från kon-sekvensen av översättarnas ordval i översättningen. Översättningarna av de engelska koordinationsfraserna följer två riktlinjer. De översätts med antingen verbala eller beskrivande satsled. Den äldre översättningen hade vid fler tillfällen än den yngre översättningen, tolkat ing-satsen som ett samordnat led. Jag försöker i uppsatsen att förklara översätt-ningsalternativen med att belysa översättarnas ekvivalensideal. Det visade sig att båda översättningarna prioriterade funktion och struktur framför form.Sammanfattningsvis kom jag fram till att materialets omfång inte var tillräckligt brett för att dra några slutsatser om huruvida syntaxen hade förändrats på grund av den tämligen svåröversatta ing-satsens struktur, mellan de två översättningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)