Finns det ett samband mellan ungdomars självmedkänsla och upplevda stress?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

Författare: Charlotte Brenner; [2019-07-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Självmedkänsla respektive upplevd stress och sambandet däremellan samt om självmedkänsla kunde predicera upplevd stress undersöktes hos ungdomar (15-20 år). Ungdomar (N = 268) skattade sin självmedkänsla via formuläret Self-Compassion Scale och upplevd stress via Perceived Stress Scale. Resultatet visade att tjejer hade signifikant lägre självmedkänsla än killar, totalt och inom fem av självmedkänslans sex komponenter - snäll mot sig själv, självdömande, isolering, mindfulness och överidentifiering. Tjejer skattade signifikant högre stress än killar. Självmedkänsla hade signifikant negativt samband med upplevd stress för båda könen. Självmedkänsla predicerade stress oavsett kön genom komponenterna självdömande, isolering och överidentifiering. Forskning kan fokusera på att förebygga låg självmedkänsla och upplevd stress tidigt, särskilt bland tjejer, samt stärka självmedkänsla då den framstår som en skyddsfaktor mot stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)