Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra konstrueras i kunskapsmaterial om hedersrelaterat våld riktat till yrkesverksamma inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende. Vi har en poststrukturalistisk utgångspunkt som fokuserar på hur verkligheten konstrueras genom språket samt hur det finns en maktaspekt i att formulera ”kunskap”. Analysen sker utifrån ett postkolonialt perspektiv samt diskursanalytiska metoder. De frågeställningar vi utgår ifrån lyder: Vilka diskurser kring hedersrelaterat våld kan identifieras i materialet? Hur konstrueras Vi och Dom inom dessa diskurser? Studiens resultat visar bland annat att det i materialet i hög utsträckning återfinns generaliserande konstruktioner av Vi och De Andra. Vi har även funnit en syn på utveckling som en linjär process i vilken Vi beskrivs ha kommit längre. Studiens resultat visar även att hedersrelaterat våld och De Andra beskrivs utifrån ett skillnadsskapande som delar in kategorier av Vi och De Andra. Dessa kategorier konstrueras i relation till varandra genom bland annat dikotomier som fylls med ett värdeladdat innehåll. De Andra beskrivs som traditionella, patriarkala och kollektiva vilket kontrasteras emot den moderna, jämställda och individuella västerlänningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)