På vilket sätt kan elevers läsförståelse utvecklas genom lässtrategier?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskning säger om elevers utveckling av läsförståelse. Vi har arbetat med frågeställningen “På vilket sätt kan elevers läsförståelse utvecklas genom lässtrategier?”. För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av olika typer av vetenskaplig litteratur, bestående av avhandling, artiklar och ett icke vetenskapligt baserad examensarbete. Databaserna vi använt oss av är Google Scholar, Libsearch, SwePub och DIVA. Resultatet av de valda källorna visar att konkret undervisning, textsamtal och lärarens roll i undervisning är tre faktorer som tycks påverka utvecklingen av läsförståelse. Genom konkret undervisning presenteras lässtrategier som vägleder elever till god läsförståelse, dock visar forskning att lässtrategier mestadels gynnar lässvaga elever. Textsamtal med stöd av lässtrategier bidrar till en mer utvecklad läsförståelseundervisning och elever får agera socialt, vilket ger möjlighet till diskussion kring en och samma text. Lärarens roll i undervisningen är av betydelse både genom konkret undervisning och textsamtal. En kompetent lärare som utgår från aktuell forskning gynnar elevers läsförståelseundervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)