Lågaffektivt bemötande - En "allmängiltig sanning" i förskolans komplexa värld? : En problematiserande och kritisk litteraturstudie som studerar det lågaffektiva bemötandets roll i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Lågaffektivt bemötande är en metod som används för att hantera situationer när problemskapande beteende uppstår. Metoden har under senare år fått en omfattande spridning, även till förskolan där den idag förekommer som pedagogiskt förhållningssätt. Syftet med denna studie är att kritiskt granska litterära framskrivningar av lågaffektivt bemötande och problematisera användandet av metoden i förskolan utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. De framskrivningar som analyserats består av tre böcker som Sveriges främsta företrädare av lågaffektivt bemötande, Bo Hejlskov Elvén, antingen författat eller aktivt medverkat i. En kvalitativ innehållsanalys med konventionell, induktiv ansats har använts för att genomföra analysen. Resultatet visar tre övergripande och urskiljbara gemensamma teman i litteraturen, vilka är ”hur barn skildras”, ”hur förskollärare skildras” och ”framställningen av lågaffektivt bemötande”. Slutsatserna visar att litteraturen skildrar en omodern syn på barn, en skeptisk syn på förskollärare och en strävan att framställa lågaffektivt bemötande som en i sig komplett och välfungerande metod i alla sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)