När själen värker : - hälsofrämjande åtgärder vid depressiva symtom

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Inom de närmsta decennierna kommer depression att rankas som den näst största sjukdomen globalt sett. Det är av största vikt att sjuksköterskan har kunskap om hälsofrämjande åtgärder under depression och arbetar förebyggande för att kunna möta och hantera denna utmaning. Därför var syftet med denna litteraturstudie att belysa hälsofrämjande åtgärder hos personer med depressiva symtom. Vetenskapliga artiklar söktes systematiskt i databaserna Pubmed, Cinahl och PsychInfo. Det resulterade i 18 artiklar som svarade mot syftet. I resultatet framkom tre teman: alternativa kommunikationskanaler, utbildning och fysisk aktivitet. Webb och IT som en kommunikationskanal mellan patient och vårdgivare hade positiva effekter vid depression, i form av symtomlindring och ökad följsamhet till läkemedel. Strukturerad utbildning och kunskap ledde till ökad förståelse och lindring av symtom samt att åtgärder inspirerade av kognitiv beteendevetenskap bidrog till symtomlindring. Vårdguider och arbetsböcker användes som hjälpmedel till egenvård. Fysisk aktivitet lindrade depressiva symtom för vissa men mest för dem där träning ingick i program som bestod av flera delar. Hälsofrämjande åtgärder före och under depression bör vara sammansatta, strukturerade och individanpassade. Det finns ett behov av forskning kring hur sjuksköterskor kan ha terapeutiska relationer till patienten via webben då det tillhör framtidens vård. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)