Tiden efter RIG Malmö : En studie om RIG Malmös påverkan till elitsatsning och faktorer till viljan att föreningsidrotta

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

Författare: Marianne Gimhag; Sara Ericsson; [2022]

Nyckelord: tränarlänkbadminton;

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur Riksidrottsgymnasiet i Malmö med inriktning badminton har påverkat lusten till individens elitsatsning och undersöka vilka faktorer som får spelarna att stanna kvar inom föreningsidrotten. Vi har valt att ha två frågeställningar i denna studie Hur har RIG Malmö påverkat lusten till elitsatsning? Vilka är faktorerna till att individerna stannar kvar i föreningsidrott? Metod I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer.Studien utgår från ett salutogent perspektiv då vi undersöker vad som bidrar till en ökad känsla av sammanhang.ResultatIngen av de sex personer vi har intervjuat är elitaktiva inom badminton då tiden inte räcker till att både arbeta eller studera och elitsatsa. Däremot är alla kvar inom föreningsidrotten på grund av den gemenskap och glädje idrotten och föreningen bidrar med. Sammanfattning Studier visar på att många individer som går på Riksidrottsgymnasiet väljer att sluta elitsatsa med sin idrott några år efter studenten, detta på grund av mycket stress och höga krav under gymnasietiden. I denna studie undersöker vi om dessa faktorer ligger till grund för att sex individer som har gått på Riksidrottsgymnasiet i Malmö med inriktning badminton har valt att sluta elitsatsa inom sin idrott. Vi undersöker även vad som har fått dessa individer att trots sitt avhopp från elitsatsning valt att stanna kvar inom föreningsidrotten. Slutsats En gemensam faktor till varför de inte längre elitsatsar är för att de upplever att tiden inte räcker till för att både hinna jobba och elitsatsa, men att detta inte har påverkats av gymnasietiden. Riksidrottsgymnasiet i Malmö har då istället gett dessa individer en mersmak för badminton genom att ha tränare med hög kompetens och har gett eleverna en möjlighet att kombinera både skola och studier. KASAM är den största faktorn till att de har valt att stanna kvar inom föreningsidrotten. De upplever en begriplighet för badminton, att de kan hantera det som förväntas av dem och att 3upplever en meningsfullhet men även en stark gemenskap till andra medlemmar inom föreningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)