Se, hör och shoppa! : En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Se, hör & shoppa! En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. Författare: Klara Johansson, Marina Johansson Handledare: Professor Bertil Hultén Examinator: Universitetslektor Leif V Rytting Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete inriktning detaljhandel och service management (kandidat) 15hp Problemformulering: Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en butiksmiljö med hjälp av visuella stimuli samt auditivt stimuli? Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka, analysera och klargöra huruvida kundens rörelsemönster och köpbeteende kan påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. Vi vill med hjälp av en multisensorisk upplevelse, vita pilar samt ljudet av fågelkvitter, försöka påverka kundens vägval i butiken för att bidra till att denne ska uppmärksamma större del av butiksytan. Metod: Examensarbetet har utformats med ett deduktivt angreppssätt. Vi har gjort en kvantitativ analys med en experimentell ansats. En omfattande litteraturstudie har legat till grund för de hypoteser som formulerats, i syfte att svara på forskningsfrågan. Primärdata har samlats in genom sammanlagt 1347 observationer på Plantagen i Kalmar. Slutsats: En slutsats av arbetet är att kunderna påverkas till att följa visuella stimuli i form av pilar. Det är därmed möjligt att påverka kunden att se mer av butikens yta med hjälp av visuella stimuli. Vi kan även visa att tillsättning av auditivt stimuli och visuella stimuli påverkar köpbeteendet i form av tid spenderad i experimentzonen, men det behövs vidare forskning för att utreda i vilken grad påverkan sker. Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, visuell stimuli, auditiv stimuli, butiker, rörelsemönster, multisensorik, kongruens 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)