Controllerns förändrade roll – En fallstudie av tre svenska företag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Pernilla Sundberg; Stina Helleman; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Controllerns roll i företaget har utvecklats som en del av ett ökat tryck på företaget då det gäller kostnadsreducering och effektivisering. Utvecklingen av det strategiska tänkandet har genomgått en betydande förändring sedan introduktionen av begreppet på 1960-talet. I takt med denna utveckling har, enligt teorin, controllerns roll förändrats, den har gått från att leverera redovisningsinformation till att idag ha en allt mer deltagande roll på ledningsnivå. Med hänsyn till denna bakgrund, anser vi det vara intressant att studera controllerns roll i företagen, samt om dess arbetsuppgifter håller på att förändras i praktiken. Vi anser det även vara relevant, att undersöka orsaken till en eventuell förändring samt vilka kunskaper och egenskaper som skulle komma att krävas av en framtida controller. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det har skett eller sker en förskjutning av controllerns roll i företagen Syftet är vidare, att undersöka om controllern har fått förändrade arbetsuppgifter samt vad företagen tror om controllerns framtida roll och egenskaper. Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att enbart studera företag som har börjat fundera på att effektivisera sina ekonomiprocesser. Vi har valt denna avgränsning för att få en djupare förståelse för vårt val av ämne. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie, bestående av sju stycken personliga djupintervjuer med respondenter som arbetar som controllers eller är ekonomiansvariga på tre svenska företag. Företagen är AB SKF, Ericsson Microwave Systems AB och AB Lindex. Resultat och slutsatser: Controllerns förändrade roll har blivit en bieffekt av företagens förändring av exempelvis ekonomiprocesserna. Controllern har genom effektiviseringarna fått ett minskat antal rutinuppgifter och denna frigjorda tid har istället kunnat läggas på arbetsuppgifter med mer affärsnära anknytning och analysarbete. Det strategiska arbetet har fått en ökad betydelse för controllern. Däremot skiljer sig controllerns roll mellan olika företag, något som författarna tror beror på hur långt företagen har kommit med effektiviseringen av sin ekonomiprocess. Egenskaper som personlighet, stor integritet samt analytisk förmåga kommer att vara betydelsefulla hos en framtida controller. Uppsatsen kommer även fram till att controlleryrket är ett självständigt arbete och att det delvis ligger på controllern själv att förändra sin roll samt att controllerns relation till sin chef har betydelse om controllern skall få ett ökat inflytande i företaget. Det är även viktigt att controllern får förutsättningarna av företaget att förändra sin roll, detta för att bland annat kunna möta ledningens ändrade informationsbehov Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det skulle vara intressanta att genomföra en liknande studie om ca fem år för att följa upp och se om controllerns roll har förändrats ytterligare och om detta stämmer överrens med vår undersökning. Det skulle även vara intressant att genomföra en liknande studie på fler företag och även på mindre företag som inte börjat en effektiviseringsprocess, detta för att kunna få en bredare förståelse för utvecklingen av controllerns roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)