Unga kvinnors upplevelser av en förändrad livsvärld i samband med bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen som drabbar unga kvinnor, och flera hundra kvinnor under fyrtio år får diagnosen varje år. Denna studie har valt att belysa unga kvinnors upplevelser av att drabbas, då dagens forskningsläge framförallt belyser äldre kvinnors upplevelser. Denna studie är gjord på kvinnor mellan 29-50 år. Orsaken till bröstcancer är idag inte klarlagd, men det finns teorier om vad som kan påverka uppkomsten. Att drabbas av bröstcancer som ung påverkar hela kvinnans livssituation och det sker en rad kroppsförändringar i samband med behandlingen. Syftet med studien är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Uppsatsen är en litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats. Materialet har analyserats enligt Evans (2002) modell för kvalitativ innehållsanalys. Utifrån denna analys arbetade författarna fram tre huvudteman och sju subteman. Resultatet visar att kvinnor som i tidig ålder drabbas av bröstcancer upplever en rad förändringar både kroppsliga och psykiska. Många kvinnor i studien beskriver en förlust av kvinnlighet, dels på grund av det förlorade bröstet samt att de flesta av kvinnorna fråntas förmågan att kunna skaffa biologiska barn i samband med behandlingen. Resultatet visar även att det finns en stor oro för hur familjen ska hantera situationen. Diskussionen belyser framförallt hur viktigt det är för sjuksköterskor att se varje människas specifika behov av omvårdnad och information, samt att lindra lidande och öka välbefinnande. Diskussionen redogör även för vilka områden som det enligt författarna borde forskas mer på i framtiden för att öka förståelsen för dessa kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)