Länkning till upphovsrättsligt skyddat material som publicerats utan tillstånd - En analys av rättsläget utifrån rättighetsinnehavarens perspektiv, med utgångspunkt i EU-domstolens avgörande i GS Media-målet (C-160/15)

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Denna uppsats övergripande syfte har varit att redogöra för och analysera gällande upphovsrätt i förhållande till tillhandahållandet av en länk som leder till olagligen publicerat material. Ämnet är högaktuellt då EU-domstolen så sent som i höstas meddelade en dom i det så kallade GS Media-målet, där denna typ av länkning behandlades för första gången. Analysen har gjorts utifrån upphovsrättshavarens perspektiv. Det är nämligen dennes ensamrätt till överföring av det skyddade verket till allmänheten, som länkningsåtgärder i vissa fall kan riskeras inkräkta på. Denna ensamrätt garanteras i art. 3.1 i Infosocdirektivet. EU-domstolen har lämnat ett antal avgöranden avseende tolkningen av art. 3.1 i förhållande till länkning, varpå GS Media-målet utgör det senaste i raden. Efter genomgång av GS Media-målet är det möjligt att konstatera följande. För att en tillhandahållare av en länk som leder till olagligt material ska anses begått ett upphovsrättsligt intrång, krävs att denne har haft kännedom om olagligheten, alternativt borde ha haft sådan kännedom. Bevisbördan för denna omständighet ligger på rättighetsinnehavaren. Om länkaren visar sig ha ett vinstsyfte med tillhandahållandet omkastas däremot bevisbördan och det är då upp till länkaren att motbevisa att kännedom funnits. Detta innebär att det finns en presumtion om kännedom vid vinstsyfte. En definition av ”vinstsyfte” eller hur en sådan motbevisning kan se ut, presenterades dock inte av domstolen. Önskvärt för upphovsrättshavare, hade naturligtvis varit att all länkning till olagligen publicerade verk utgjort ett intrång i ensamrätten. Upphovsrättshavarens intresse måste dock enligt EU-domstolen delvis stå tillbaka för andra rättigheter som länkar har viktig betydelse för, nämligen yttrande-och informationsfriheten. Samtidigt skapar presumtionen om kännedom vid vinstsyfte i praktiken en stor fördel till rättighetsinnehavaren. Min slutsats blir således att GS Media-domen innebär ett positivt besked för upphovsrättshavare, men att många oklarheter kring rättsläget fortfarande kvarstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)