Balsbergsgrottan : historiska tillbakablickar och en lokalklimatologisk undersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Sammanfattning: 55 m.ö.h. på Balsbergets södra sluttning finner man en av Sydsveriges största grottor, Balsbergsgrottan. Ungefär 250 meter vindlande gångar grenar sig ut från två större salar. Grottan har en rik historia, både ur ett geologiskt och ett funktionalistiskt perspektiv. De sedimentära bergarterna som bildades för 100 miljoner års sedan lade grunden till, att det efter förra istiden kunde bildas en grotta just här. Den har i modernare tid nyttjats som tillflyktsort för snapphanar och stråtrövare, varit ett studieobjekt för akademiker och upptäcktsresande, och arbetsplats för gruvarbetare, för att idag nyligen ha blivit ett Natura 2000 område. Den har blivit skyddad för att man har förstått värdet i att bevara de rödlistade fladdermusarterna som övervintrar i grottan. Några veckor under våren 2010 utförde jag en klimatundersökning i grottan. Med automatiserad mätutrustning mättes temperaturer i olika delar av grottan med mycket korta intervall för att se om och i så fall hur grottemperaturen under denna period varierade i relation till yttertemperaturen. Det var främst variationerna under dygnet jag var intresserad av då detta inte studerats så noga innan. Syftet med arbetet är dels att öka kunskapen om grottors klimat och dels att med denna kunskap bättre kunna definiera den miljö som de rödlistade fladdermusarter som finns i grottan lever i. Detta kan vara av intresse eller användas som en del i ett underlag för att utöka skyddet av dessa arter. Resultatet av undersökningen visade att med de korta mätintervallerna har jag lyckats fånga dygnsvariationer i temperaturen som inte har gjorts tidigare i Balsbergsgrottan. Det blev också väldigt tydligt att dygnsvariationerna i temperaturen inne i grottan är mycket beroende av temperaturen utanför. Resultaten styrkte även teorierna om att det måste finnas fler passager in i grottan än den nu kända ingången. Denna undersökning är en förstudie och förhoppningsvis kommer den att byggas på. Att utöver temperaturmätningar mäta luftströmningar, det varierande vattenståndet och lufttryck under en längre period skulle förbättra beskrivningen och öka förståelsen för den miljö som de rödlistade fladdermusarterna lever i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)