Socialtjänstens arbete med våldsutövande pappor utifrån barnens bästa -En kvalitativ intervjustudie från ett behandlarperspektiv

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Petronella Bergkvist; [2018-07-16]

Nyckelord: IPV; våld; pappor; socialtjänst;

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka vad behandlare inom socialtjänst anser att barn, som bevittnat sin pappas våld mot hans partner, är förtjänta av att socialtjänst gör för/med pappan. Uppsatsen syftade vidare till att skapa förståelse för eventuella hinder behandlare menar står i vägen för att papporna ska få till sig föreslagna insatser. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och bygger på 6 semistrukturerade intervjuer av behandlare som är verksamma inom socialtjänst i västra Sverige. Empirin analyserades med hjälp av innehållsanalytisk metod utifrån ett induktivt/abduktivt förhållningssätt där mitt mål var att, i möjligaste mån, låta det empiriska materialet styra val av teoretiska perspektiv. Val av teoretiska perspektiv blev; teorier om mäns våld mot kvinnor i nära relation, våldstypologier, organisationsteori samt motivationsteori. Resultatet: Studien visar att behandlare inom socialtjänst i högsta grad anser att socialtjänst ska arbeta med våldsutövande pappor för att pappornas barn ska kunna ha ett gott liv. Ett brett spektrum av arbete ska riktas till målgruppen; skydd mot fortsatt våld och behandlingsarbete med fokus på alternativ till våldsutövande och föräldraskap är centrala delar. Det föreligger ett flertal hindrande faktorer för att kunna genomföra föreslagna åtgärder. Ett påtagligt hinder är brist på kunskap om våld inom socialtjänst. En mer djuplodad kunskap om våldets typologier och hur insatser formas utifrån detta framkommer vara av vikt för att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. Vidare tydliggörs organisatoriska hindrande faktorer som socialtjänst behöver förhålla sig till i arbetet med våldsutövande pappor. Samverkan mellan myndighetsutövande och behandlande delar av socialtjänst behöver utvecklas. Socialtjänst behöver också tillförskansa sig legitimitet från andra organisationer för att få vetskap om vilka pappor som behöver myndighetens insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)