Föräldrastöd i grupp. Utvärdering av kursmaterial samt föräldrarnas upplevelse av stöd i föräldragrupp i Göteborg

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Målet med föräldrastöd i grupp är att det ska vara en stödjande miljö, att föräldrarna finner trygghet och utvecklar kunskap, får möjlighet till socialt nätverk och att alla har möjlighet till ett likvärdigt stöd. I Göteborg utvecklades år 2008 ett kursmaterial till stöd i föräldragrupp som innehåller en powerpointpresentation med olika ämnen, film, bilder och underlag till diskussion. Syfte: Syftet med studien var att utvärdera föräldrarnas uppfattning av stöd i föräldragrupp. Syftet var även att analysera hur nuvarande powerpointpresentation och stödet i föräldragrupp kan utvecklas. Metod: Metoden som använts var kvantitativ och kvalitativ analys av enkätdata. En enkät med slutna och öppna frågor skickades ut till barnmorskor på mödravårdscentraler i Göteborg. Totalt inkom 212 enkäter från deltagare i föräldragrupp. Analyserna genomfördes med hjälp av dataprogrammet SPSS och textanalys. Resultat: Resultatet i studien visade att merparten av föräldrarna har akademisk utbildning. De flesta deltagare upplevde att stöd i föräldragrupp motsvarade deras förväntningar. Resultatet visade även att föräldrarna önskade mer utrymme för diskussioner. Kvinnorna ville ha mer diskussioner för att få en gemenskap med deltagarna föräldragruppen. Högre akademisk utbildning och kön hade signifikant betydelse för hur väl de tog till sig informationen i föräldragruppen. Föräldrarna upplevde att powerpointen kunde förbättras utifrån följande kategorier: Barnmorskans presentation, skriftlig information, filmer/bilder och powerpointens design. De öppna frågornas svar på kategoriserades utifrån hur stödet i föräldragrupp kan utvecklas. Huvudkategorierna som framkom var: utformning, social samvaro och presentation. Skillnader utifrån kön och utbildningsnivå att ta till sig informationen i föräldrastöd i grupp innebär att kursmaterialet behöver omstruktureras för att anpassas till alla sociodemografiska grupper. Mer diskussioner är av värde för att öka den sociala gemenskapen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)