Rationalitet vid Nasdaq OMX : En beteendefinansiell studie av vädrets samband med utfall vid handel och vad detta implikerar för effektiviteten på marknaden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Marknadseffektivitet är ett ämne som alltsedan Fama(1970)definierade sineffektiva marknadshypotes debatterats inom den finansiella teorin. Denna teori åsidosätter helt att externa faktorer kan ha en tillräcklig påverkan på hur marknaden fungerar till fördel för finansiell information som finns tillgänglig vid marknaden genom att tillräckligt stor andel av dess aktörer agerar rationellt. Rationalitet utgör i sig ett rätt vanligt antagande inom finansiella teorier även om dess begränsningar sedan länge diskuterats. Ett mer sentida område som vuxit fram inom den finansiella forskningen utgörs av beteendefinansiell forskning där korrelationer mellan olika marknadsvariabler och externa faktorer som väder och sporthändelser studeras.Detta forskningsområde accepterar att individers beslutsfattande kan påverkas av beteendemässiga aspekter såsom humör vilketanalogt innebär en mer varierande beslutsrationalitet.Med avseende på marknadseffektivitet har även ett mer adaptivt synsätt börjat etableras genom den adaptiva marknads hypotesen som formulerats av Lo (2004). Denna hypotes accepterar även den en mer begränsad eller varierande syn på rationalitet. Med avseende på beteendefinansiella studier har dessa främst syftat till att klarlägga om det finns en signifikant korrelation mellan externa variabler och finansiella handelsmönstergenerellt har dock ett begränsat urval av den förra testats.Med avseende på förhållandet mellan beteende och marknadseffektivitethar dock relativt lite studier utförts, men även med avseende på testade vädervariabler. Med detta som utgångspunkt avser författaren till denna uppsats medverka till att fylla detta kunskapsgap. Något som manifesteras genom problemformuleringarna: finns det beteendebias vid aktiehandel vid Stockholmsbörsen samt har väderkaraktäristikaettkorrelativtsambandmed handelsvolym,avkastning samt volatilitet? Studiens övergripande syfteär att undersöka omdet existerar ett korrelativtsamband mellan finansiella utfall på stockholmsbörsen och väder. Studien utgår från ett deduktivt angreppssätt, en objektivistisk verklighetssyn samt ett realistiskt förhållningssätt till kunskap för att genom kvantitativa metoder genomföra en longitudinell studie med hjälp av sekundärdata.Variablerna som studien har använt för testning innefattar lufttryck och temperatur som oberoende variabler samt handelsvolym, avkastning på index samt volatilitet på avkastning som beroende variabler. För testningen används både multipla linjära regressionsmodeller samt ett icke-parametriskt test. Den teoretiska referensram som används i studien innefattar finansiella teorier såsom den effektiva marknads hypotesen och den adaptiva marknadshypotesen men även beteendevetenskaplig teori i form av teorier kring rationalitetsamt ett antal andra beteendevetenskapliga förklaringsmodeller. Studiensresultat medger ett blandat signifikant stöd för korrelation mellan väderkaraktäristika och undersökta marknadsvariabler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)