Elektriska kriterier hos kapacitetskarta föranslutning av snabbladdningsstationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT)

Författare: Anton Lindblom; [2022]

Nyckelord: Elbilar; snabbladdningsstationer; elnät; kostnader;

Sammanfattning: I takt med att antalet elbilar ökar byggs också fler snabbladdningsstationer. De aktörer som bygger snabbladdningsstationerna har idag ingen kunskap om hur mycket kapacitet som finns på en viss plats förrän de fått en offert från nätägaren. Både kostnader och tidsåtgångför att bygga en snabbladdningsstation varierar kraftigt beroende på befintligt elnät. Därför vill nätägaren Elvia AS ta fram en automatiskt uppdaterande kapacitetskarta som visar kapaciteten längs större vägar för anslutning av snabbladdningsstationer. Det första steget för att konstruera en karta är att ta reda på vilka elektriska kriterier som krävs för att snabbladdningsstationen ska kunna anslutas. Detta är målet med examensarbetet. Förutom att underlätta byggnation av nya snabbladdningsstationer är syftet med arbetet att skapa ett bättre utnyttjande av Elvias nät och att mindre resurser läggs på planering av anläggningar som inte kan byggas eftersom de blir för dyra. Programmet som kartan är tänkt att konstrueras i heter ArcGIS. Det utför inga beräkningar i nätet, men kan hämta data ur beräkningsprogrammet NetBas. Det innebär att enbart värden från befintliga beräkningar kan användas i formlerna för kriterierna. För anslutning av effekt upp till 2 MVA måste matande transformator klara den ökade lasten,ledningarna ut till lasten måste tåla de ökade strömmarna som lasten tillför och det ökade spänningsfallet får inte göra att det totala spänningsfallet blir >5 %. Dessa tre kriterier måste dessutom vara uppfyllda vid både normal- och reservdrift, vilket ger totalt sex kriterier. Alla kriterier kan beräknas med formler och data från databasen.' Flera av kriterierna bygger på förenklingar, som orsakas av begränsningarna i de värden som kan användas. Största risken för felberäkning fås troligtvis vid beräkning av spänningsfall vid reservdrift. Men på det hela taget verkar kriterierna kunna ge ett tillräckligt bra resultat för att skapa en kapacitetskarta som uppfyller sitt syfte. Vissa felberäkningar kan tolereras, eftersom kundens tröskel för att skicka in en kostnadsförfrågan är låg. Innan kartanpubliceras måste den dock kvalitetsgranskas noga, och en undersökning genomföras gällandehur stora felberäkningar som förekommer genom de använda kriterierna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)