Medelstora företags inköpsarbete och affärsrelation med en större leverantör

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund

Under de senaste åren har inköp uppmärksammats allt mer. Ökade kravfrån kunder och högre konkurrens har lett till att företag ser fördelar mednära affärsrelationer. Däremot har medelstora företag influenser frånbåde stora och små företag och det är därmed svårt att veta vad de har förutgångspunkt i affärsrelationer. Litteraturgenomgången visar att detsaknas forskning för enbart medelstora företags inköpsprocess. Av denanledningen är det intressant att undersöka medelstora företagsinköpsarbete inriktat på affärsrelationer med en större leverantör, för attse hur båda parter upplever affärsrelationen samt om medelstora företagoch små företag kan klassas in i samma definition.

Syfte

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för medelstora företagsinköpsarbete, där fokus ligger på deras affärsrelationer med en störreleverantör. Studien avser att öka förståelsen för hur en kund och dessleverantör upplever och hanterar affärsrelationen.

Metod

Studien har en kvalitativ ansats och bygger på en flerfallstudie medintervjuer från ett leverantörsföretag samt tre kundföretag, för att ökaförståelsen för kundföretagens inköpsarbete samt för att se hur respektivepart upplever affärsrelationen.

Slutsats

Studiens resultat visar att medelstora företag arbetar mycket med atteffektivisera inköp och ser inköp som en värdeskapande funktion. Därförbör de inte klassas in i samma definition som små företag. För att enaffärsrelation ska fungera bra krävs framförallt förtroende mellanparterna och att makt inte utövas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)