Recept på differentiering : En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Recept på differentiering – En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden Författare: Elin Enblom & Anita Music Handledare: Richard Afriyie Owusu Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete på magisternivå 30 hp. Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT2017. Forskningsfrågor: Hur nyttjar svenska apotek differentieringsstrategier för att uppnå konkurrensfördelar gentemot marknadens aktörer? På vilket sätt påverkas kundlojalitet av differentiering på den svenska apoteksmarknaden? Syfte: Syftet med studien är att utreda och analysera hur differentieringsstrategier nyttjas av apotek och vilken påverkan förevarande har på lojalitet hos kunden. Syftet kommer att undersökas utifrån både konsumenternas och apotekens perspektiv för att ge en mer objektiv syn. Studien ämnar att tolka de båda perspektivens syn på apoteksbranschens nuvarande arbete gällande differentiering och kundlojalitet för bidra till ökad kunskap inom området. Genom det önskar vi att bidra med teoretiska implikationer till den befintliga teorin. Studien ämnar även att bidra med generella praktiska implikationer för apoteksmarknaden och dess framtida utveckling inom området för differentiering och lojalitet. Slutligen kommer studien att bidra med mer specifika implikationer till uppdragsgivaren Apoteksgruppen AB på hur de borde differentiera sig för att kunna påverka kundernas lojalitet positivt. Genom dessa förslag önskar vi uppvisa hur Apoteksgruppen AB kan stärka sin konkurrenskraft gentemot marknadens övriga aktörer. Metod: Studien har nyttjat en kvalitativ inriktad fallstudie med en abduktiv ansats. Datainsamlingen av primärdata har skett genom fokusgrupper och intervjuer utifrån både ett kund- och företagsperspektiv. Resultat & slutsatser: Differentieringsstrategier som nyttjas av svenska apotek och som ger konkurrensfördelar är varumärke, erbjudande, plats och lojalitetsprogram. Differentiering har en positiv påverkan på såväl beteende- och attitydaspekter av lojalitet där främst plats, service och erbjudande påverkar. Teoretiska & praktiska implikationer: De teoretiska implikationerna består av en reviderad undersökningsmodell där sambandet mellan differentiering och lojalitet på den svenska apoteksmarknaden förklaras. Studien ger både generella praktiska implikationer samt implikationer specifika för Apoteksgruppen AB där de utvecklingsmöjligheter som finns för marknaden presenteras. Nyckelord: Differentiering, differentieringsstrategier, lojalitet, beteendelojalitet, attitydlojalitet, apotek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)