Vilka bakomliggandefaktorer påverkar resultatet på revisorsexamen? : En kvalitativ studie om vilka faktorer sompåverkar resultatet på revisorsexamen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Malin Rhawi; Marcus Tauberman; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund

För att revisorn ska kunna ge aktiebolagets intressenter en rättvisande bild över bolagets finansiella ställning krävs det att revisorn innehar hög kompetens inom området och är objektiv i sina bedömningar. För att revisorsnämnden ska kunna säkerställa att revisorn besitter de kunskaper som krävs för att genomföra en revision av hög kvalité behöver revisorn avlägga ett kunskapsprov. Mellan åren 2006 och 2012 var det omkring 50 procent av tentanderna som blev godkända på revisorsexamen, därför fann vi det intressant att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar tentandens resultat på revisorsexamen.

 

Syfte

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse om vilka faktorer det är som kan ha en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. Vi har därför valt att undersöka följande faktorer: branscherfarenhet, utbildning, självstudier, motivation, trivsel på arbetsplatsen, mentorskap och lärande, kontorsstorlek, ålder samt kön.

 

Teoretisk referensram

Under teoriavsnittet presenteras McClelland prestationsteori, Herzbergs dubbelfaktorteori samt Argyris Single and Double loop inlärningsteori. Dessa teorier förklarar vad tentanden motiveraras av och ökar trivseln i det dagliga arbetet samt hur tentandens inlärning sker. För att upprätta en fullständig teoretisk referensram kommer tidigare studier gällande faktorerna: motivation, trivsel på arbetsplatsen, ålder, kön, mentorskap och lärande samt kontorsstorlek att presenteras under kapitlet tidigare studier.

 

Teoretisk och praktisk metod

Författarna har ett konstruktivistiskt synsätt, där sociala företeelser anses som ständigt föränderliga och att de inte enbart skapas via socialt samspel. Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt, vilket betyder att samhällsvetenskapliga metoder kommer att användas vid studerandet av fenomen. Studien kommer att tolka godkända och auktoriserade revisorer inom “Big 4” och dess värderingar gällande perioden inför avläggandet av revisorsexamen för att kunna bilda en förståelse kring vilka faktorer det är som kan ha en större inverkan för tentandens resultat.  Dessa tolkningar kommer att angripas utifrån ett deduktivt angreppsätt vilket slutligen mynnar ut i en kvalitativ metod för insamling av empiriskt data. För att kunna sätta respondenternas uttalande i relation till hur tentander presterar på revisorsexamen har vi från revisorsnämnden tillhandahållit statistiskt datamaterial gällande tentanders resultat på revisorsexamen samt högre revisorsexamen för perioden VT 2006-VT 2012.  I kapitlet “studiens genomförande” presenteras samt analyseras det empiriska materialet.

 

Resultatet

Analysen visade att branscherfarenhet, självstudier, motivation, mentorskap och lärande samt utbildning utgjorde de bakomliggande faktorer som hade en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)