En nära relation i gränslandet mellan stöd och kontroll? : En intervjustudie med kontaktpersoner och klienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

Sammanfattning:

Denna studie behandlar insatsen kontaktperson då den ges enligt socialtjänstlagen. Syftet är att öka förståelsen för relationen mellan kontaktperson och klienter utifrån båda dessa parters perspektiv. De aspekter som tas upp är närhet, distans och jämbördighet. Vidare undersöks huruvida det finns kontrollinslag i denna insats genom att studera hur detta i så fall yttrar sig i relationen. En kvalitativ metod har använts, bestående av intervjuer med klienter och kontaktpersoner. Resultatet analyseras huvudsakligen utifrån socialkonstruktionism, rollteori samt begreppen vänskap och professionalitet. Studien visar att det finns tecken på både närhet och distans i relationen mellan de båda parterna. Det verkar vara en nära relation som kan betecknas som en ”nästanvänskap” där kontaktpersonernas ansvar tycks vara det som sätter gränser för närheten. Den ena har en stöttande roll och den andre har rollen som mottagare, vilket är en av de faktorer som gör att de inte kan ses som helt jämbördiga. Av resultatet framgår även att både kontaktpersoner och klienter ser insatsen som stödjande. De flesta intervjupersonerna ser inga direkta kontrollinslag i insatsen. Däremot går det att skönja tecken på en mer subtil kontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)