Likabehandling och proportionalitet - praktisk tillämpning av principerna vid offentlig upphandling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Likabehandling och proportionalitet tillhör de grundläggande principer som en upphandlande myndighet ska iaktta vid genomförandet av en offentlig upphandling. Likabehandlingsprincipen innebär att lika fall ska behandlas lika och olika fall ska inte behandlas lika om inte sakliga skäl föreligger. Proportionalitetsprincipen innebär att alla åtgärder som vidtas ska vara nödvändiga och lämpliga med hänsyn till det syfte som eftersträvas i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att påvisa att ett mindre ingripande alternativ saknas. Bedömningen ska genomföras som en strukturerad avvägning mellan motstående intressen. För att bedöma om en upphandlande myndighet under en upphandling brutit mot proportionalitetsprincipen kan domstolen använda en bedömning i tre steg. Bedömning avser om åtgärden är lämplig och effektiv för att uppnå det eftersträvade syftet och ifall åtgärden är nödvändig så tillvida att det saknas mindre ingripande alternativ. Vidare avser bedömningen om den negativa effekten som åtgärden får, och om åtgärden står i proportion till det eftersträvade syftet. Direktiv 2014/24/EU innebär viss tillspetsning av principerna, men de större nyheterna i direktivet berör endast principerna indirekt. Då det är av vikt att iaktta principerna under upphandlingens samtliga faser, även särskilt relevant är det att beakta principerna även vid utvärdering av onormalt låga anbud, när ett lågt anbud av en marknadsdominant ska förkastas, eller i fall av ändringar eller kompletteringar av anbud. Av utredningen i uppsatsen framkommer att proportionalitetsprincipen är av större vikt att iaktta än likabehandlingsprincipen. Proportionalitetsprincipen tillämpas på upphandlingen i stort och inte mellan anbudsgivare som likabehandlingsprincipen gör. Ingivande av ett onormalt lågt anbud eller ett lågt anbud som marknadsdominant är konkurrensstörande. Vid diskvalificering av ett onormalt lågt anbud eller en marknadsdominant från ett upphandlingsförfarande måste dock likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen iakttas. Ur ett praktiskt perspektiv är ett välmotiverat förfrågningsunderlag och ett medvetet handlande vid förfrågan om förtydliganden, kompletteringar och vid uteslutningar ett bra sätt att skydda mot överprövningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)