Organiseringsprocesser i ett popband : bakom kulisser och mellan människor

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning:

Det finns ett gap mellan tanke och handling i mindre organisationer. Omedvetenhet om den egna verksamheten har lett till att både lyckad och misslyckad organisering getts missvisande förklaringar. Studiens syfte är därför att utveckla kunskap om och förståelse för organiseringsprocesser i mindre organisationer och specifikt i popband. Forskningsdesignen är en longitudinell fallstudie av ett popband. Metodologin har inspirerats av etnografi och har en abduktiv ansats. Den huvudsakliga datainsamlingstekniken har varit observation av chattande, men direkta observationer, intervjuer och reflektionsmöte har också genomförts. Resultaten visar hur popbandet organiseras i projekt och på vikten av komplexitet och den gemensamma mening som det kan skapa. Stöd har tagits i Czarniawskas organiseringsteori och Weicks teori om meningsskapande. Slutsatsen dras att ihållande och sammanhängande organiseringsprocesser är förbundna med kollektiva meningsprocesser. Strävan efter gemensam mening är en strävan efter att förverkliga organisationen som ett kollektiv. Implikationerna för välfungerande verksamhet i mindre organisationer föreslås vara att sträva efter komplexitet genom att involvera alla deltagares mest meningsfulla projekt i varandra, att schemalägga träffar och att sätta multipla deadlines, samt att undvika enväldigt ledarskap, att undvika konkurrerande kompiskollektiv, att undvika delegering och tilldelning av ansvarsområden och att undvika strävan efter en gemensam syn på verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)